Skip to main content

Natječaj za poslovnog tajnika

Na temelju članka 52. i 53. Statuta Hrvatskog školskog sportskog saveza, te odluke Izvršnog odbora HŠSS-a raspisuje se:

J A V N I    N A T J E Č A J

za odabir Poslovnog tajnika Hrvatskog školskog sportskog saveza

  

I. Raspisuje se Javni natječaj za odabir Poslovnog tajnika Hrvatskog školskog sportskog saveza, a radi zasnivanja radnog odnosa. Prije zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s odabranim će se kandidatom sklopiti radni odnos uz probni rad koji će se utvrditi Ugovorom o radu u trajanju od najduže šest mjeseci.

II. Javni natječaj provest će se u razdoblju od 7.1.2019. godine do 15.1.2019. godine.

III. Rok za dostavu Ponuda kandidata je 15.1.2019. godine zaključno do 12.00 sati do kada ponude moraju biti zaprimljene u Hrvatskom školskom sportskom savezu.

IV. Sve Ponude zaprimljene nakon isteka roka za zaprimanje odbacit će se i neće se razmatrati.

V. Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati su sljedeći:

 •  državljanstvo Republike Hrvatske i poslovna sposobnost,
 • viša stručna sprema,
 • najmanje tri (3) godine iskustva na takvim ili sličnim pozicijama,
 • vladanje jednim od službenih jezika ISF-a, engleskim, njemačkim ili francuskim,
 • poznavanje rada na računalu,
 • ne imanje prepreka sukladno Zakonu o sportu.

Uz Ponudu kandidati moraju priložiti svu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uvjete iz točke V. ovog javnog natječaja i to u ovjerenoj preslici ili originalu, te obvezno uz Ponudu moraju priložiti Životopis.

VI.Dokumentacija koju kandidati moraju priložiti je sljedeća:

 • Domovnica;
 • Diploma;
 • Potvrda poslodavca da kandidat ima najmanje 3 (tri) godina iskustva na takvim ili sličnim rukovodećim pozicijama;
 • Izjava kandidata da vlada jednim od službenih jezika ISF-a, engleskim, njemačkim ili francuskim;
 • Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak;
 • Životopis;
 • Ostale diplome, potvrde ili licence.

VII.  Izvršni odbor se obvezuje, na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor Poslovnog tajnika HŠSS-a, donijeti Odluku o odabiru najpovoljnijeg kandidata za Poslovnog tajnika Hrvatskog školskog sportskog saveza, najkasnije do dana 19.1.2019. godine.

VIII.   

 • Mjesto i vrijeme održavanja razgovora s kandidatima (intervju) bit će 16.1.2019. s početkom u 11.00 sati u prostorijama HŠSS-a.
 • Za kandidate koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da se povukli ponudu na Javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.
 • Uz ponudu na Javni natječaj obavezno se navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa).
 • Ponude se podnose neposredno ili poštom na adresu Hrvatski školski sportski savez, Buzinski prilaz br. 2, 10010 Zagreb, s naznakom „Za javni natječaj“.
 • Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu ponudu te koja ispunjava formalne uvjete navedene u natječaju.
 • Rezultati javnog natječaja bit će objavljeni na web stranici Hrvatskog školskog sportskog saveza - skolski-sport.hr.

 U Zagrebu, dana 7. siječnja 2019. godine.

 

PDF icon NATJEČAJ ZA POSLOVNOG TAJNIKA