Skip to main content

Natječaj za izbor glavnog tajnika HŠSS-a

Na temelju članka 48. i 49. Statuta Hrvatskog školskog sportskog saveza, te odluke Izvršnog odbora HŠSS-a raspisuje se:

J A V N I    N A T J E Č A J

za odabir Glavnog tajnika Hrvatskog školskog sportskog saveza

I. Raspisuje se Javni natječaj za odabir Glavnog tajnika Hrvatskog školskog sportskog saveza na razdoblje od 4 (četiri) godine počevši od dana 28.12.2018. godine.

II. Javni natječaj provest će se u razdoblju od 19.12.2018. godine do 27.12.2018. godine.

III. Rok za dostavu Ponuda kandidata je 27.12.2018. godine zaključno do 10.00 sati do kada ponude moraju biti zaprimljene u Hrvatskom školskom sportskom savezu.

IV. Sve Ponude zaprimljene nakon isteka roka za zaprimanje odbacit će se i neće se razmatrati.

 V. Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati su sljedeći: 

 • da je kandidat državljanin Republike Hrvatske i poslovno je sposobna osoba,
 • da je kandidat završio preddiplomski i diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije, prava ili ekonomije i stekla akademski naziv magistra kineziologije, prava ili ekonomije
 • da kandidat ima najmanje 5 (pet) godina iskustva na takvim ili sličnim rukovodećim pozicijama,
 • da kandidat vlada jednim od službenih jezika ISF-a, engleskim, njemačkim ili francuskim,
 • da kandidat ispunjava uvjete propisane Zakonom o sportu i Zakonom o radu

VI. Uz Ponudu kandidati moraju priložiti svu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uvjete iz točke V. ovog javnog natječaja i to u ovjerenoj preslici ili originalu, te obvezno uz Ponudu moraju priložiti Životopis.

Dokumentacija koju kandidati moraju priložiti je sljedeća:

 1. Domovnica;
 2. Diploma;
 3. Potvrda poslodavca da kandidat ima najmanje 5 (pet) godina iskustva na takvim ili sličnim rukovodećim pozicijama;
 4. Izjava kandidata da vlada jednim od službenih jezika ISF-a, engleskim,njemačkim ili francuskim;
 5. Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak;
 6. Životopis;

VII. Izvršni odbor se obvezuje, na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor Glavnog tajnika HŠSS-a, donijeti Odluku o odabiru najpovoljnijeg kandidata za Glavnog tajnika Hrvatskog školskog sportskog saveza na razdoblje od 4 (četiri) godine, najkasnije do dana 28.12.2018. godine.

VIII.

 • Mjesto i vrijeme održavanja razgovora s kandidatima (intervju) bit će 28.12.2018. s početkom u 11.00 sati u prostorijama HŠSS-a.
 • Za kandidate koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da se povukli ponudu na Javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.
 • Uz ponudu na Javni natječaj obavezno se navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa).
 • Ponude se podnose neposredno ili poštom na adresu Hrvatski školski sportski savez, Buzinski prilaz br. 2, 10000 Zagreb, s naznakom „Za javni natječaj“.
 • Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu ponudu te koja ispunjava formalne uvjete navedene u natječaju.
 • Rezultati javnog natječaja bit će objavljeni na web stranici Hrvatskog školskog sportskog saveza - skolski-sport.hr.

 U Zagrebu, dana 18. prosinca 2018. godine.