Javni natječaji


Na temelju članka 52. i 53. Statuta Hrvatskog školskog sportskog saveza, te odluke Izvršnog odbora HŠSS-a raspisuje dva javna natječaja.

1) Javni natječaj za odabir voditelja odjela za sportska natjecanja Hrvatskog školskog sportskog saveza

PDF icon JAVNI NATJEČAJ – Voditelj odjela za sportska natjecanja

2) Javni natječaj za odabir voditelja odjela za projekte i međunarodnu suradnju Hrvatskog školskog sportskog saveza

PDF icon JAVNI NATJEČAJ – Voditelj odjela za projekte i međunarodnu suradnju

 

 1. Raspisuju se Javni natječaji za odabir Voditelja odjela za projekte i međunarodnu suradnju Hrvatskog školskog sportskog saveza, te Voditelja odjela za sportska natjecanja HŠSS-a , a radi zasnivanja radnog odnosa. Prije zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s odabranim će se kandidatima sklopiti radni odnos uz probni rad koji će se utvrditi Ugovorom o radu u trajanju od najduže šest mjeseci.
 1. Javni natječaji provest će se u razdoblju od 23.9.2019. godine do 30.9.2019. godine.
 1. Rok za dostavu natječaja kandidata je 30.9. 2019. godine zaključno do 12.00 sati do kada ponude moraju biti zaprimljene u Hrvatskom školskom sportskom savezu.
 1. Sve Ponude zaprimljene nakon isteka roka za zaprimanje odbacit će se i neće se razmatrati.
 1. Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati su sljedeći:
 • državljanstvo Republike Hrvatske i poslovna sposobnost,
 • završen preddiplomski i diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stečen akademski naziv magistra,
 • najmanje tri (3) godine iskustva na takvim ili sličnim pozicijama,
 • vladanje jednim od službenih jezika ISF-a, engleskim, njemačkim ili francuskim,
 • poznavanje rada na računalu,
 • ne imanje prepreka sukladno Zakonu o sportu.
 1. Uz Ponudu kandidati moraju priložiti svu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uvjete iz točke V. ovog javnog natječaja i to u ovjerenoj preslici ili originalu, te obvezno uz Ponudu moraju priložiti Životopis.

Dokumentacija koju kandidati moraju priložiti je sljedeća:

 1. Domovnica;
 2. Diploma;
 3. Potvrda poslodavca da kandidat ima najmanje 3 (tri) godina iskustva na takvim ili sličnim pozicijama;
 4. Izjava kandidata da vlada jednim od službenih jezika ISF-a, engleskim,njemačkim ili francuskim;
 5. Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak;
 6. Životopis;
 7. Ostale diplome, potvrde ili licence.
 1. Izvršni odbor se obvezuje, na prijedlog Povjerenstva za provedbu oba natječaja, donijeti Odluku o odabiru najpovoljnijeg kandidata za poslove Voditelja odjela za projekte i međunarodnu suradnju i Voditelja odjela za sportska natjecanja HŠSS-a u roku od 30 dana od dana roka za dostavu kandidatura.

 

 1. Održavanja razgovora s kandidatima održat će se 1.10.2019. u prostorijama HŠSS-a s početkom u 12:00 sati.Za kandidate koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da se povukli ponudu na Javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.Uz ponudu na Javni natječaj obavezno se navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa).Ponude se podnose neposredno ili poštom na adresu Hrvatski školski sportski savez, Buzinski prilaz br. 2, 10010 Zagreb, s naznakom „Za javni natječaj“.

  Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu ponudu te koja ispunjava formalne uvjete navedene u natječaju.

  Rezultati javnog natječaja bit će objavljeni na web stranici Hrvatskog školskog sportskog saveza – www.skolski-sport.hr.

 

U Zagrebu, dana 23. rujna 2019. godine.